Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode http://www.europewines.sk. Podmienky bližšie definujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu, ktorým je spoločnosť FIR GROUP s.r.o, IČO: 35 725 168, DIČ: SK 2020229233 , so sídlom Paláriková 29,811 04, Bratislava, 


2. Základné údaje

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.

Predávajúci (dodávateľ) - je obchodná spoločnosť FIR GROUP s.r.o, IČO: 35 725 168, DIČ: SK 2020229233, so sídlom Palárikova 29,811 04 , Bratislava,  je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby. Predávajúci je platcom DPH.

Spotrebiteľ (kupujúci) - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami a má viac ako 18 rokov.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Prevádzkareň a kontaktné údaje

Adresa prevádzky a všetky kontaktné údaje sú uvedené v sekcii kontakty.

3. Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Zoznam produktov na stránkach www.europewines.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých zobrazených položiek. Dostupnosť tovaru bude vždy po overení potvrdená.

Pre uskutočnenia objednávky je potrebné urobiť nasledovné: Kupujúci vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú aj fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode www.europewines.sk. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky túto skontrolovať a prípadne opraviť.

Umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, popr. služby za uvedených podmienok. Kúpna zmluva vzniká okamihom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami a bez výhrady s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva (objednávka kupujúceho) je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) Pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarifu telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa.

Všetky ceny uvedené na webových stránkach www.europewines.sk. sú konečné, tj. vč. DPH a všetkých ďalších povinných poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovar zaplatiť. Ceny produktov si môže kupujúci overiť u jednotlivých položiek tovaru. Cenník dopravy a ďalších poplatkov nájde v objednávkovom formulári. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov, a kupujúci bude vyzvaný k ich schváleniu. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Zrušenie objednávky

Kupujúci môžu bez udania dôvodu zrušiť svoju objednávku až do jej potvrdenia predávajúcim. Kupujúci spotrebiteľ má ďalej v súlade s § 53 ods. 7 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodov a akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia tovaru (pozri nižšie). Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

4. Zľavy

Pri nákupe nad 50€ získate zľavu 5%. Nad 100€ získate zľavu 10%. Nad 150€ získate zľavu 15%. Nad 200€ získate zľavu 20%.


5. Zaslanie tovaru

Kúpna zmluva vzniká okamihom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Predávajúci po doručení objednávky zašle kupujúcemu potvrdenie o doručení objednávky e-mailom označeným ako "Doručenie objednávky". Objednávku je možné potvrdiť aj telefonicky. Pri telefonickom potvrdení objednávky si predávajúci a kupujúci potvrdí jej obsah, najmä druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a prepravu, a spôsob a termín doručenia.

Dodacia lehota

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho dodaný v čo najkratšej dobe prepravcom, obvykle do 1-5 pracovných dní od prijatia objednávky. V prípade darčekov na zákazku je lehota dodania spravidla dlhšia, kupujúci je však o prípadnom predĺžení dodacej lehoty včas informovaný. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú kupujúci stanovil vo svojej objednávke.

Cena dopravy

Dopravu objednávky na určenú adresu zaisťuje predávajúci, a to na území celej Slovenskej republiky. Cena dopravy sa odvíja od množstva vína. Pri objednávke do šiestich fliaš je cena dopravy 4,50 Eura. Každá daľšia fľaša je účtovaná za 0,35 Eur (4,85 Eur, 5,20 Eur, atď). Poplatok za dopravu sa anuluje automaticky po dosiahnutí hodnoty objednávky 100,00 Eur

Spôsob platby

Kupujúci má niekoľko možností, ako uhradiť kúpnu cenu za tovar. Tovar je možné v plnej výške uhradiť osobne v prevádzke predávajúceho, dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby alebo poukázaním kúpnej ceny na účet predávajúceho pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje (po obdržaní Vašej objednávky Vám príslušný variabilný symbol zašleme), alebo platbou kartou.

Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod na použitie výrobku.

Prevzatie tovaru

Pri preberaní tovaru od dopravcu našim zákazníkom odporúčame skontrolovať, či nie je zásielka poškodená. V prípade mechanického poškodenia obalu výrobku alebo výrobku samotného je kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, povinný spísať za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť dopravcom potvrdiť. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Kupujúci má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Podpísaním dodacieho listu prepravcovi kupujúci nie spotrebiteľ súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodený.

Spotrebiteľ by vo vlastnom záujme mal tieto kroky urobiť tiež, vyhne sa tak neskorším problémom vyplývajúcim zo zodpovednosti za vady, ktoré vznikli v dôsledku prepravy (mechanického poškodenia tovaru). Pokiaľ však kupujúci spotrebiteľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo uplatniť reklamáciu.

Kuriér pri odovzdávaní tovaru, kontroluje plnoletosť spotrebiteľa, kontrolou občianskeho preukazu.

Osobný odber

Tovar je kupujúcemu v prevádzke predávajúceho rezervovaný po dobu 7 pracovných dní od výzvy k jeho odberu.

6. Záručné podmienky a reklamácie - uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady - rozpor s kúpnou zmluvou a uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, muža kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim bez vád, ďalej že má kvalitu a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Reklamácia

V prípade, že kupujúci objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale chybou výrobku samotného, ​​má právo na reklamáciu tovaru.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku stanovenú občianskym zákonníkom tj. 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. Ak dôjde k výmene veci alebo jej súčasti, začína plynúť nová záruka v dĺžke 24 mesiacov.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu.

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom či mechanickým poškodením. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšia životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nie je možné ju ako takú reklamovať.

Postup reklamácie

Pokiaľ chce kupujúci reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.europewines.sk, odporúčame oznámiť túto skutočnosť bezodkladne e-mailom či telefonicky. Potom sa dohodneme na zaslanie poškodeného tovaru. K tovaru je nutné napísať popis závady. Prevzatý tovar bude testovaný iba na uvedenú závadu. Zaslanie tohto dokumentu výrazne uľahčí identifikáciu zásielky a rýchlejšie vybavenie požiadavky. Zásielky, u ktorých nie je zrejmé, prečo k nám boli zaslané, budú vrátené odosielateľovi.

Tovar je vhodné zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov na uplatnenie reklamácie v nutné výške k bezpečnému doručenia (kupujúci musí doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. O opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať , že sa z jeho strany išlo o zneužitie práv spotrebiteľa).

Vybavenie reklamácie

V závislosti na druhu vady a na povahu výrobku, má kupujúci v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, v prípade oprávnená reklamácia:

-Choďte-o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy,

-Choďte-o chybu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy,

-Choďte ak o vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby, brániace jeho riadnemu použitie,

-Choďte ak o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Po uplynutí uvedenej lehoty, má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci spotrebiteľovi vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, popr. písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

7. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu a akejkoľvek sankcie. Zaslaný tovar musí byť kompletný, nepoužitý a nepoškodený, pokiaľ možno v pôvodnom obale, schopný ďalšieho predaja.

Právo predávajúceho na odstúpenie

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo, ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, v prípade výraznej zmeny jeho ceny. Pred odstúpením je ale predávajúci vždy povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy

Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu office@mediin.sk, písomne ​​či iným spôsobom najneskôr 14. deň od prevzatia tovaru. Pri odstúpení doporučujeme uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a predložiť kópiu dokladu o kúpe tovaru. Zásielky, z ktorých nie je zrejmé, prečo k nám boli zaslané, budú vrátené odosielateľovi.

V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je kupujúci povinný nahradiť preukázateľné náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a skutočne vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tak, že kúpna cena, ktorá je predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy vrátená, je o tieto nálady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená.

Ak kupujúci splní všetky vyššie uvedené podmienky pre odstúpenie od zmluvy, predávajúci mu vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť, a to najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci vracia finančné prostriedky na účet kupujúceho alebo iným požadovaným spôsobom po vystavení dobropisu.

Právo odstúpiť od zmluvy nemožno v súlade s obč. z. uplatniť v týchto prípadoch uzatvorených zmlúv:

a) na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo so súhlasom kupujúceho začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,

b) na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,

c) na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

d) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,

e) na dodávku novín, periodík a časopisov,

f) spočívajúcich v hre alebo lotérii.

Toto právo neslúži ako spôsob riešenia dodania chybného tovaru.

7. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Uzavretím kúpnej zmluvy poskytuje kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov. Predávajúci spracováva osobné údaje zákazníkov v súlade so zákonom. O ochrane osobných údajov v platnom znení, a to v databáze predávajúceho pri plnom rešpektovaní povinnosti správcu podľa zákona. O ochrane osobných údajov, v platnom znení. Spracované údaje sú plne chránené funkčným vnútorným systémom ochrany dát. Predávajúci zhromažďuje so súhlasom kupujúceho osobné údaje kupujúceho, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie., Až do doby odvolania tohto súhlasu zákazníkom.

Ak kupujúci prejaví svoj súhlas, môže mu predávajúci oznamovať emailom a telefonicky obchodné informácie s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to tak že pošle emailovú správu na office@mediin.sk alebo túto skutočnosť oznámi predávajúcemu telefonicky.

Predávajúci nie je oprávnený poskytovať osobné údaje o kupujúcom tretím osobám. Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

8. Zasielanie noviniek

Každému zákazníkovi môže byť poslaný občas infomail s novinkami a akciami.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Zmeny poriadku vyhradené.